Dualar

Allah’a Dua İle Müracaat

Allah'a Dua İle Yaklaşmak

KURAN’DA DUA

Kullarım Beni sana soracak olursa, muhakkak ki Ben (onlara) pek yakınım.
Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına cevap veririm. Öyleyse, onlar da
Benim çağrıma cevap versinler ve Bana iman etsinler. Umulur ki irşad olurlar.

ÖNSÖZ

Sizi yaratmış, bu dünyaya yerleştirmiş, akıl ve beden sahibi kılmış olan Allah’a acaba gerektiği kadar yakın mısınız? O’na en son ne zaman dua ettiniz? Allah’a sadece birtakım sıkıntı ve belalarla karşılaşınca mı yalvarıyorsunuz? Yoksa O’nu sürekli anıyor musunuz? Dua ettiğinizde O’nun size çok yakın olduğunu, sizin fısıltıyla söylediğiniz veya içinizden geçirdiğiniz her sözü işittiğinin bilincinde misiniz? O’nun tüm insanların ve herşeyin Rabbi olduğunu, hayattaki en büyük dostunuzun ve dayanağınızın Allah olduğunu, her şeyi öncelikle Rabbimizden dilemeniz gerektiğini düşünüyor musunuz?

Verdiğiniz cevap ne olursa olsun, bu kitabı okumak size büyük yarar sağlayacaktır. Çünkü bu kitap, Allah’ın kullarına ne kadar yakın olduğunu, onlardan nasıl bir dua istediğini, neyin gerçekten O’nun istediği gibi bir dua olduğunu anlatmak için yazılmıştır. Duanın önemi Kuran’da, “… Sizin duanız olmasaydı Rabbim size değer verir miydi?” (Furkan Suresi, 77) ayetiyle haber verilir. Allah’a dua etmekte, O’na yakınlaşmakta bir sınır yoktur. Dolayısıyla, herkes bu yolu öğrenmekle ya da tekrar etmekle ebedi hayatına fayda sağlar.

Dua, Allah ile insanlar arasındaki bir bağlantı yoludur. Allah ile bağlantı kurma ihtiyacı ise insanın fıtratında yani yaratılışında vardır. Müminler için dua etmek, hayatlarının ayrılmaz ve çok doğal bir parçasıyken, birçokları için dua ancak büyük zorluklar altına girince, hayati tehlikelerle karşı karşıya kalınca hatırlanacak bir ibadettir. Elbette ki son söylediğimiz dua biçimini Allah makbul karşılamayabilir. Asıl hayırlı olan hem rahatlıkta, hem de zorlukta Allah’tan yardım istemektir. İşte bunun için de samimi bir şekilde Allah’a dua edebilmenin yolları Kuran’da detaylıca tarif edilmiştir.

Kuran’da 209 ayet doğrudan ya da dolaylı olarak dua konusundan bahsetmektedir. Sadece bu bile dua konusuna verilmesi gereken önemin bir göstergesidir. Öte yandan, dua ile ilgili ayetler okundukça da, bunun ne derece hayati bir ibadet olduğu daha rahat anlaşılmaktadır.

KURAN’A GÖRE DUA

“Çağırmak, seslenmek, istemek, yardım talep etmek” anlamlarına gelen dua, Kuran’a göre “kulun bütün benliğiyle Allah’a yönelmesi” ya da “gücü sınırlı ve sonlu bir varlık olan insanın, sınırsız ve sonsuz bir kudret karşısında acizliğini kabul ederek yardım dilemesi” şeklinde tanımlanmaktadır.

Allah inancı olan her insanın şöyle ya da böyle dua ettiği bir gerçektir. Ancak insanların oldukça büyük bir kısmı duayı, sadece darlık ve sıkıntı anında elden gelen tüm ihtimaller denendikten sonra Allah’ı hatırlamak şeklinde anlamaktadırlar. Bu insanlar üzerlerindeki sıkıntı geçince bir sonraki darlık ve sıkıntı anına kadar Allah’ı unutur ve ondan bir şey talep etmeyi akıllarının ucundan dahi geçirmezler.

İnsanların başka bir bölümünde de son derece hatalı bir dua anlayışı hüküm sürmektedir. Bu insanlar için dua, küçük yaşlardan itibaren ailenin yaşlı bir ferdi tarafından öğretilen anlaşılmaz bazı sözlerdir. İnsanların bu tür dualarında Allah’ın varlığı, birliği, büyüklüğü, kudreti, insanları sürekli olarak görüp-işittiği, dualara icabet edeceği fazla düşünülmez. Önceden ezberlenmiş olan dua kalıpları tekrarlanır, durur. Oysa kitabımızın da konusu olan, Allah’ın Kuran aracılığıyla insanlara duyurduğu dua şekli çok farklıdır.

Kuran’a göre dua etmek, Allah’a ulaşabilmenin en kolay yoludur. Şimdi Allah’ın sıfatlarını bir düşünelim. O, insana şah damarından daha yakın olan, her şeyi bilen, işitendir… İnsanın içinden geçirdiği tek bir düşünce bile Allah’tan gizli kalmaz. O halde samimi olarak Allah’tan bir istekte bulunmak için insanın sadece düşünmesi bile yetmektedir. İşte Allah’a ulaşmak bu denli kolaydır.

İnsan kulluk bilincinde olduğu sürece Allah katında bir değer kazanabilir. Bu yüzden insanın Allah’a yönelmesi, hataları konusunda Allah’a itirafta bulunması ve sadece Allah’tan yardım dilemesi gerekmektedir. Bunun dışında bir davranış tarzı Allah’a karşı büyüklenmektir ki, Kuran’da bunun cezasının sonsuz cehennem olduğu bildirilir.

Günümüz toplumlarında dikkat çeken bir gerçek, diğer birçok ibadet gibi duanın da terk edilmiş bir gelenek olarak düşünüldüğüdür. Aslında bu düşüncenin gelişmesinin perde arkasında “Allah’tan bağımsız, kendi kendisine işleyen bir dünya” olabileceği telkini yatmaktadır. İnsanların büyük bir kısmı ister istemez yaşantılarının başlangıcından sonuna kadar tüm olayların kendilerinin ve çevrelerindeki insanların kontrolünde cereyan eden olaylar olduğunu düşünürler. Bu yüzden de ölümle burun buruna gelmeden ya da çok büyük bir felaketle karşılaşmadan Allah’a dua etme ihtiyacı duymazlar. Oysa bu büyük bir yanılgıdır. Bu yanılgıda öyle bir noktaya gelenler olur ki, bunlar duayı adeta geçmiş zamanlardan günümüze kadar ulaşmış bir sihir tekniği olarak algılarlar. Halbuki dua, yaşamın geneline yayılacak başlıbaşına bir ibadettir.

İnsanların tamamı duaya muhtaçtır. Fakir ve zor şartlar altında yaşayan birinin zengin bir insana göre duaya daha fazla ihtiyacı olduğunu düşünmek, dua konusunu temelinden yanlış anlamak demektir. Hali vakti yerinde, hayatta tüm istediklerine kavuştuğunu düşünen bir insanın duaya ihtiyacı olmadığını düşünmek son derece hatalıdır. Çünkü bu durumda dua etmenin tek sebebinin dünyevi arzuların tatmini olduğu anlamı çıkmaktadır. Oysa müminler hem dünya hayatları için, hem de ahiretleri için dua ederler. Dua beraberinde tevekkülü de getirir. Dua eden insan, karşısına çıkabilecek zor ya da kolay her türlü durumu, tüm olayları, kainatın Yaratıcısı ve Hakimi olan Allah’a havale etmiş demektir. Bir problemi çözmenin ya da önlemenin bütün yollarının evrendeki tüm kudretin sahibi olan Allah’a dayandığını bilmek, tüm işleri ona havale etmek ve sadece ona dua etmek, mümin için bir ferahlık ve güven kaynağıdır.

ALLAH’A DUA İLE MÜRACAT

Bilhassa ruh hastalıklarında manevi dertler de duanın çok önemli bir tesiri bulunmaktadır. Büyük ruh tedavi uzmanlarından doktor Mahzar Osman devrin başkanına Bakırköy Ruh ve Sinir Hastanesi’nin çok dolu olmasından dert yanarak şöyle demiş.Bizim hastanelerde yer kalmadı çok hasta var aslında bunların çoğu bizim hastamızda değilller. Eskiden tekkeler vardı şeyhler vardı onlar bu hastalara nefes eder iyileşirlerdi siz tekkeleri kapattınız hastaları çoğaltınız bu hastalar bizlik hastalar değil şimdi madem ki tekkeleri kapattınız şunu yapın hiç olmaz ise.Dergahları kapatılan bu şeyh efendileri imtihan ederek onlardan birer-ikişer-üçer kişi veriniz hastahanelerimize hastane de yatan hastaların dört de üçü iyileşir çıkar o zaman demiştir.

Dr.Alexis Carrel diyor ki…….

Dua dünyanın çekim kuvveti gibi gerçek bir kudrettir.Hiç bir tedavinin fayda etmediği vak’alarda insanların sadece dua gücü ile hastalıklarından ve melankoliden kurtulduklarını gördüm.

Her gün içten gelen bir aşkla dua ederseniz yaşayışınızın bütün bütün değiştiğini sezersiniz.Dua bütün davranışlarınızda silinmez izler bırakır.Devamlı bir huzur ve iç ferahlığı vardır.

F.Dostoyevski de şöyle söyler……

Duadan geri kalma eğer samimiysen her defasında duanda yeni bir mana olacaktır buda seni iyiliğe yöneltir.

Koca Ragıp Paşa’nın sözü de ne güzeldir…..

“Hakikat ehline tevfik rühnema yetişir

Bu yolda salika Hızır istemez.. Hüda yetişir”…

Dua etmeyi öğreten Yüce Rabbimiz Kitabında nasıl dua edileceğini de öğretmiş ve tesir olunacak şekilde ayetlerden duaları da işaret lütfetmiştir

Kimsesiz hiç kimse yok

Her kimsenin var kimsesi

Yalnız kaldım yetiş

Ey kimsesizler kimsesi

Gandhi daima dua eder ve şöyle söylerdi : “Dua ve ibadet olmasaydı çoktan çıldıracaktım” Allah her derdimize deva verir elhamdülillah.

“De ki: Yalvarmanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? (Furkan suresi 77 ) “Kullarım sana benden sorarlarsa muhakkak ki ben onlara çok yakınımdır.Bana duada bulunanların duasını kabül ederim.(Bakara suresi 186)

“Bana dua ediniz ki kabul edeyim”(Mü’min suresi 60) Evet Allahü Teala dua etmeyi ve istemeyi bizzat emir buyurmuştur.Sevgili Peygamberimizde buyururlar ki……”Muhakkak ki Rabbimiz haya sahibidir.Kulları ellerini kaldırıp kendisinden bir şey istedikleri vakit onları boş çevirmekten haya eder “

Her gün beş vakit namaz kıldığımız zaman okuduğumuz Fatiha’da ve her rekat da bunu söylemiyormuyuz.” Yalnız sana ibadet eder yalnız senden isteriz (Fatiha-5) Kimin vermeye güçü var ki ? Güç onun varlık o’nun…..Onun verdiğini kimse geri çeviremediği gibi vermediğini de kimse veremez.

“Rabbimiz (c.c.) Buyurdu…..

“Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa onu yine O’ndan başkası giderecek yoktur.

“Eğer sana bir hayır dilerse O’nun keremini geri çevirecek hiç bir güç yoktur.

“O hayrını kullarından dilediğine eriştirir.

“Çünkü o çok bağışlayan pek esirgeyendir. ( Yunus suresi 107 )

Demek ki her şey yalnızca Allah tan istenir…. Peki nasıl isteyeceğiz şimdi de ona bakalım inşallah.

ALLAH’A DANIŞ

Bir iş yapılmak istendiğinde onun hayırlı olup olmadığını öğrenmenin yolu Allah’a istiharede bulunmaktır.Bu mendup olan bir ibadetdir. Hazret-i Peygamberimiz şöyle buyurmuştur….. “Sizden biriniz bir işe yürekten karar verdiğin de farz değil (istihare niyetiyle ) nafile olarak iki rekat namaz kılsın.Namazdan sonra da şöyle dua etsin :

“ YA’ RAB…HAKKIMDA HAYIRLISINI BİLDİĞİN İÇİN KATINDAN HAYIRLISINI BİLDİRMENİ DİLERİM.HER ŞEYE GÜÇÜN YETTİĞİNDEN TARAFINDAN BENİ GÜÇLENDİRMENİ DİLERİM.

YA’RAB.. HAYIRLI OLANIN AÇIKLIĞA KAVUŞMASINI VE TAKTİRİNİ SENİN O BÜYÜK FAZL VE KEREMİNDEN İSTERİM…ALLAH’IM .. SENİN HER ŞEYE GÜÇÜN YETER HALBU Kİ BENİM YETMEZ.SEN HER ŞEYİ BİLİRSİN HALBUKİ BEN BİLMEM.ŞÜPHESİZ SEN AKLIMIZIN KUŞATAMADIĞI HER ŞEYİ PEK YAKINDAN BİLİRSİN.

YA’RAB…ŞU KARAR VERDİĞİM İŞ DİNİM DÜNYAM VE AHIRETİM İÇİN HAYIRLI İSE Kİ BUNU BİLDİĞİNDE ŞÜPHE YOKTUR…BANA NASİP ET BENİ BUNA MUVAFFAK KIL KOLAYLAŞTIR VE MÜBAREK KIL.EĞER BU İŞİM DÜNYA VE AHİRETİM DE BENİM İÇİN KÖTÜ İSE ONU BENDEN BENİ DE ONDAN UZAKLAŞTIR.HAYIRLISI NEREDEYSE BANA ONU TAKTİR ET BENİ ONUNLA HOŞNUD ET “

Bu şekilde Allah’a iltica ederek uykuya yatan insan gördüğü rüya ile yapacağı işin hayırlı olup olmadığını anlar.Bunu iki veya üç gece de devam ettirebilir.İşte İslam dini falı yasaklamış ama istihareyi de ibadet telakki etmiştir.

HER TÜRLÜ KÖTÜLÜKTEN KORUYUCU DUALAR

Aşağıda yazmış olduğum dua’yı okumaya başlamadan evvel güzel bir abdest alın ve iki rekat da Allah rızası için namaz kılın seccadeden kalkmadan okumaya başlayın.Bu müessir dua sayesinde her tüldü fenalıklardan inşallah korunmuş olursunuz.

“Dua şöyle……..

“KULİLLAHÜMME MALİKEL MÜLKİ TÜ’TİL MÜLKE MEN TEŞAU VE TENZİ UL MÜLKE MİMMEN TEŞAU.VE TUİZZÜ MEN TEŞAU….VE TÜZİLLÜ MEN TEŞAU…BİYEDİKEL HAYR…İNNEKE ALA KÜLLİ ŞEY’İN KADİR.MA YEFTEHÜLLAHÜ LİNNASİ MİN RAHMETİN FELA MÜMSİKE LEHA. VE MA YÜMSİKE FELA MÜRSİLE LEHÜ MİN BA’DİHİ VE HÜVEL AZİYZÜLHAKİM. RABBİ EÜZÜ BİKE MİN HEMEZAT-İŞ ŞEYATİN.VE EÜZÜ BİKERABBİ EN YAHDURUN. HASBİYALLAHÜ LA İLAHE İLLA HÜVE ALEYHİTEVEKKELTÜ VE HÜVE RABBÜL ARŞ-İL AZİYM. LA İLAHE İLLA ENTESÜBHANEKE İNNİ KÜNTÜ MİNEZ ZALİMİN. VE İNYEKADÜLLEZİYNEKEFERÜ LEYÜZ LİGUNEKE Bİ EBSARİHİM LEMMA SEMİ UZ ZİKRE VEYEKULÜNE İNNE HÜ LE MECNUN. VE MA HÜVE İLLA ZİKRÜN LİL ALEMİN.ENTALLAHÜL KAVİYYÜL AZİZ. BİSMİLLAHİ BABÜNA TEBAREKE HIYTANÜNA YASİN..SEKFÜNA..KAF..HA..YA..AYN..SAD..KİFAYÜNA..HA..MİM..AYN..SİN..KAF..HİMAYETÜNA
SETRÜL ARŞİ MESBÜLÜN ALEYNA..VE AYNÜLLAHİ NAZİRETÜN

İLEYNA VELA HAVLE VELA KUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYYİL AZİM..YA LATİYFU…ALLAHU LATİYFUN Bİ İBADİHİ VE YERZUKUMEN YEŞAU VE HÜVEL KAVİİYYUL AZİYM…YA FETTAHÜ…İFTAHLENA EBVABER RIZKİ VER RAHMETİ…BİSMİLLAHİLLEZİY LA

YEDURRU MA ASMİHİ ŞEY-ÜN FİL ARDİ VE LA FİSSEMAİ VEHÜVESSEMİUL ALİM…ALLAHÜMMEH FEZNİ VE ZEVCİ VE EMVALİ MİN ŞERRİL İNSİ VEL CİNNİ VEN NAZARİ VESSİHRİ…VE ŞERRİ KÜLLİ ŞEY-İN..YA HAFİZÜ..YA KADIYAL HACAT…ALLAHÜMME SALLİ ALA MUHAMMEDİN SALLALLAHÜ ALEYHİVE ALİHİ VE SAHBİHİ ECMAİN….AMİN…

Bu dua-nın anlamı çoook geniştir bu duayı devamlı okuyanlar mutlak feraha ererler inşallah bizden söylemesi.

Yüce Allah verdiği her derdin devasınıda lütfetmiştir.Manevi hastalıkların devasıda manevi olmaktadır.Manevi dertlerin ızdırabını yaşayanlar denize düşenin yılana sarıldığı gibi maddi hırs peşindekilerin ağlarına yakalanmaktadırlar.Kimi falçıdan kimi kahinciden medet ummakta derman verecek olan “Yüce Allah adeta unutulmaktadır”Her işte olduğu gibi manevi şifa yollarında da sahtekarlar mevcuttur.Menfaat uğruna yapılmayan kalmamaktadır.Bu istismar din düşmanlarını da malzeme olunca en fazla zarar gören de samimi ve dürüst çalışan insanların manevi rahatsızlıklarının giderilmesi hususun da gayret sarf eden samimi Müslümanlara olmaktadır.Falcıdan-Kahinden medet umanlar kendilerini hoca diye tanıtıp aslın da hocalıkla alakası olmayanlara”SOYULANLAR”Bu güzelim işi hakkıyla yapan havas ilmi ile iştigal eden mürşidin den himmet alan manevi bir güce sahip olan insanlarıda yıpratıyor.İşin aslını ve esasını bilmedikleri için bir çok maddi kayıpları olan “ZAVALLI İNSANLAR”üstelik birde inançlarından olmaktadırlar.Başvurdukları insanın ilmi hüviyetinin olup olmadığını bilmeden samimiyetini görmeden hemen inanı vermek pek safça bir harakettir.

ALLAH’A HACETİNİ BİLDİRMENİN YOLU

Peygamberimiz (s.a.v.) Allah’tan istekte bulunmanın hacetini dilemenin yolunu şöyle beyan buyurmuştur….Bir gün için de iki rekat da bir selam vermek üzere on iki rekat namaz kılınır…”Allah’a sena bana salavat getirir..sonra başını secdeye kor..Yedi Defa Ayetel Kürsü okur okur.. on defa “LA İLAHE İLLALLAHU VAHDEHU LA ŞERİYKE LEHÜ LEHÜL MÜLKÜ VE LEHÜL HAMDÜ VE HÜVE ALA KÜLLİ ŞEY-İN KADİR….der..

Daha sonra şu dua’yı okur: “ALLAHÜMME İNNİ ES-ELÜKE BİMEAKIDİL İZZİ MİN ARŞİKE VE MÜNTEHER RAHMETİ MİN KİTABİKE VE İSMİKEL A’ZAMİ VE CEDDİKEL A’LA VE KELİMATİKET TAMMETİ”…”Bu dua’dan sonra ihtiyacını diler ve başını secdeden kaldırıp selam verirse dileği kabul olur” inşallah….

Yine her gün güneş doğmadan ve batmadan önce her biri “ YEDİ KERE OKUNAN” aşağıda yazmış olduğum sure ve duaları okumaya devam edersenizse manevi huzura kavuşmuş olursunuz inşallah.

1) 7 Defa Salavat-ı şerife

“ALLAHÜMME SALLİ ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN VE ALA ALİ SEYYİDİNA MUHAMMED”

2) 7 Defa Fatiha-i şerife

3) 7 Defa Ayetel Kürsi

4) 7 Defa Kafirün suresi

5) 7 Defa İhlas suresi

6) 7 Defa Felak suresi

7) 7 Defa Nas suresi

8) 7 Defa Tesbih duası..”SÜBHANELLAHİ VELHAMDÜ LİLLAHİ VE LA İLAHE İLLALLAHÜ EKBER.VELA HAVLE VELA KUVVETE İLLA BİLLAHİ’L ALİYYİL-AZİM”

9) 7 Defa “ ALLAHÜMMA’ĞFİR LİL MÜ’MİNİNE VEL MÜ’MİNAT

10) 7 Defa “ALLAHÜMMA’ĞFİR Lİ VE LİVALİDEYYE “

11) 7 Defa Dünya ve ahiret duası “VELHAMDÜ LİLLAHİ RABBİL ALEMİYN”

AÇ HUZURA ELİNİ DERTLERİNİ O VERİR ÇALMA BAŞKA KAPILAR

YÜCE MEVLADAN İSTE DERMANI O GÖNDERİR OLMAYICA ARZULAR

ZİKRE YÖNELT DİLİNİ HER İLAÇ ONDAN GELİR SENİ ANCAK O ANLAR

YÜCE MEVLADAN İSTE YÜCE MEVLADAN İSTE YÜCE MEVLADAN İSTE

Etiketler
Daha Fazla Göster

Yaşar Cengizoğlu

Evet bizde bu ilmi çalışmamızı yanlız kaldığım bir dönemlerde biraz daha hız vererek öğrenmeye çalıştık. Hocamız Hz.ALLAH TIR Elhamdülillah çünkü 7 aylık hücre gibi( Bir diğer tanimıyla çilahanede) yaşantımızda 6 ay bir fiil riyazatlı oruç tutduk sabah namaz vaktine kadar hep ders çalıştık hiç yatmadık o küçük çilahanemiz de çok güzellikler yaşadık Elhamdülillah halende çalışıyoruz bunun sonu yoktur.

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Call Now ButtonHemen Ara
Kapalı
Kapalı

Reklam Engelliyici Algılandı!

Reklam Engelliyici Algılandı! Lütfen Reklam engelleyici eklentinizi kapatıp sayfayı yenileyin.